ด้วยบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการแจ้งเบาะแส หรือการร้องเรียนการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในการแจ้งเบาะแสผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียนต้องให้รายละเอียด ข้อมูล และ/หรือหลักฐานที่เป็นจริง และชัดเจนอย่างเพียงพอที่จะสืบหาข้อเท็จจริง หรือดำเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียนดังกล่าวอาจเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ข้อมูลและวิธีการติดต่อได้ แต่การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะทำให้บริษัทสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ชี้แจงข้อเท็จจริง รายงานความคืบหน้า รวมถึงดำเนินการแก้ไขได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี บริษัท ถือว่าข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียนเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่ได้รับความยินยอม หรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมาย และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด

ช่องทางการแจ้งเบาะแส
หรือการร้องเรียน

อีเมล์ : AuditCommittee@Oishigroup.com

ไปรษณีย์ :
คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ห้องเลขที่ บี3601 อาคารซีดับเบิ้ลยู
ทาวเวอร์ ชั้น 36 เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310

หมายเหตุ
ด้วยการเปิดโอกาสในการแจ้งเบาะแส หรือการร้องเรียนนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และปรับปรุงให้บริษัทดำรงไว้ซึ่งธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทจึงสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาและ/หรือสืบหาข้อเท็จจริงสำหรับข้อมูลที่ไม่มีความชัดเจน ไม่เป็นความจริง ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ/หยาบคาย แสดงความเห็นทางการเมือง ใส่ร้าย และ/หรือการกระทำใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้อื่น

ชื่อ - นามสกุล :*
บริษัท:
อีเมล์:* 
โทรศัพท์ :
เรื่อง:*
ข้อความ:*
เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้