ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หุ้นสามัญ (หุ้น)
31 มี.ค. 60
1 นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
-
2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ -
3. นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
-
4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
-
5. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
-
6. นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล(2) กรรมการผู้จัดการ -
7. นายอวยชัย ตันทโอภาส กรรมการ -
8. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ  -
9. นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ -
10. นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ -
11. นางเจษฎากร โคชส์ รองกรรมการผู้จัดการ -
12. นางสาวเทียนทิพย์ นาราช รองกรรมการผู้จัดการ -
13. นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
14. นางไพฑูรย์ ศิริบวรเกียรติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ -
15. นางกชกร อรรถรังสรรค์(3) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ -
หมายเหตุ :
  1. ผู้บริหาร หมายถึงผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  2. นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
  3. นางกชกร อรรถรังสรรค์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจอาหารโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
  4. การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามตารางข้างต้นหมายรวมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการบริษัทและผู้บริหารดังกล่าวด้วย