นางสาวชนัทนุช วงศ์วรรณ
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
นางสาวชนัทนุช วงศ์วรรณ
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • หลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT)
    สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
  • หลักสูตร Anti-Corruption:The Practical Guide (ACPG 30)
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)