ชื่อบริษัท บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประกอบธุรกิจ บริษัทรวมถึงบริษัทย่อยประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย อาหารญี่ปุ่น และเครื่องดื่มภายใต้ตราสินค้า “โออิชิ” “ชาคูลล์ซ่า” “ฟรุตโตะ” และ “คาบูเซฉะ”
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000150
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่(1) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ห้องเลขที่ บี3601 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โฮมเพจบริษัท www.oishigroup.com
โทรศัพท์ (02) 768 8888
โทรสาร (02) 768 8889
ทุนจดทะเบียน 375,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว 375,000,000 บาท
ชนิดและจำนวนหุ้น
ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
หุ้นสามัญจำนวน 187,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท
ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
OISHI สำหรับหุ้นสามัญ
ชื่อย่อหุ้นกู้ที่จดทะเบียน
ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- OISHI18DA สำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2561
- OISHI197A สำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2562
อันดับเครดิตองค์กร ระดับ “A+” (Single A Plus) แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่”

ข้อมูลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้นของบริษัท บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (02) 009-9000
นายทะเบียนหุ้นกู้ของบริษัท หุ้นกู้ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 และ
หุ้นกู้ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562


ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ (02) 298-0821
ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 50-51 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (02) 677-2000
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ (02) 264-8000

นายมหินทร์ กรัยวิเชียร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (02) 785-5251
นักลงทุนสัมพันธ์ นางสาวกัญจภรณ์ กิตติอัมพานนท์
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 43 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ (02) 768-8888
อีเมล์ : investorrelations@oishigroup.com

หมายเหตุ

  1. เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง สำนักงานใหญ่จากเดิม เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ ชั้นที่ 19 และ ชั้นที่ 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เป็นเลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 36 ห้องเลขที่ บี 3601 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310