แบบฟอร์ม 56-1
ปี 2560แบบฟอร์ม 56-1
ปี 2559แบบฟอร์ม 56-1
ปี 2558แบบฟอร์ม 56-1
ปี 2557แบบฟอร์ม 56-1
ปี 2556แบบฟอร์ม 56-1
ปี 2555แบบฟอร์ม 56-1
ปี 2554แบบฟอร์ม 56-1
ปี 2553แบบฟอร์ม 56-1
ปี 2552แบบฟอร์ม 56-1
ปี 2551แบบฟอร์ม 56-1
ปี 2550แบบฟอร์ม 56-1
ปี 2549แบบฟอร์ม 56-1
ปี 2548แบบฟอร์ม 56-1
ปี 2547