สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

  งบการเงินรวม (หน่วย : พันบาท)
  2560 2559 2558
สินทรัพย์รวม 9,706,825 9,278,079 9,088,874
หนี้สินรวม 4,116,247 4,669,136 5,005,645
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,590,579 4,608,943 4,083,229
รายได้จากการขาย 13,550,808 10,399,106 12,878,814
รายได้รวม 13,677,091 10,508,425 12,963,161
กำไรสุทธิ 1,443,200 880,257 703,735
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,451,693 887,214 712,191

สรุปอัตราส่วนทางการเงิน

  งบการเงินรวม (หน่วย : พันบาท)
  2560 2559 2558
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย (%) 10.6% 8.4% 5.4%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 28.3% 20.3% 18.2%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 15.2% 9.6% 7.7%
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.4 0.5 0.8
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 7.74 4.73 3.80
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 3.40 2.50 2.00

ด้วยบริษัทได้เปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัท จากเดิมเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคมและ สิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี โดยให้มีผลเริ่มรอบปีบัญชีแรกในปี 2559 ซึ่งจะมีระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2559 ดังนั้นการเปรียบเทียบในรอบนี้ จึงเป็นการเปรียบระหว่างระยะเวลา 12 เดือนของรอบบัญชีปี 2560 กับระยะเวลา 9 เดือนของรอบบัญชีปี 2559

สำหรับรอบบัญชีปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายรวมจำนวน 13,551 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 30.3% โดยมีรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่มจำนวน 7,054 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 28.4% และมีรายได้จากธุรกิจอาหารจำนวน 6,497 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 32.4% โดยมีสาเหตุหลักมาจากรอบระยะเวลา ที่แตกต่างกันคือ 12 เดือน กับ 9 เดือน อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัทดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกัน 12 เดือน บริษัทมีรายได้จากการขายรวมลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อยที่ 0.6% โดยมีรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่ม ลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อยที่ 0.4% และมีรายได้จากธุรกิจอาหารลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อยที่ 0.8% โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

  1. ธุรกิจเครื่องดื่ม เนื่องจากมูลค่าตลาดชาพร้อมดื่ม (RTD tea market) และตลาดชาเขียวพร้อมดื่ม (Pure RTD green tea market) มีมูลค่าลดลง ประมาณ 10.8% และ 5.7% ตามลำดับ ส่งผลให้รายได้ของธุรกิจเครื่องดื่มลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงสามารถครองส่วนแบ่งการตลาด สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งไว้ได้ ทั้งในตลาดชาพร้อมดื่ม (RTD tea market) ที่ 45.8% และตลาดชาเขียวพร้อมดื่ม (Pure RTD green tea market) ที่ 48.0%
  2. ธุรกิจอาหาร แม้ว่าบริษัทจะมีการเปิดสาขาร้านอาหารใหม่จำนวน 8 สาขา แต่ได้มีการปิดดำเนินการสาขาร้านอาหารที่มีผลประกอบการไม่เป็นที่น่าพอใจ จำนวน 11 สาขา (สาขารวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 240 สาขา รวมสาขาในต่างประเทศ แต่ไม่รวมสาขาแฟรนไชส์) รวมถึงได้รับผลกระทบจาก สภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ยังคงไม่ดีนัก อันส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการจับจ่ายและลดการบริโภค ทำให้รายได้ของธุรกิจอาหารลดลงเล็กน้อย

สำหรับกำไรสุทธิในรอบปีบัญชี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,443 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลา 9 เดือนของปี 2559 ประมาณ 64.0% และหาก เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกัน 12 เดือน จะเพิ่มขึ้น 28.5% โดยมีสาเหตุหลักมาจากความสำเร็จในการเน้นกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ การบริหารจัดการ ต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ