นายไพศาล อ่าวสถาพร
รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางเจษฎากร โคชส์
รองกรรมการผู้จัดการ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายธานี พรพิสุทธิศักดิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางกชกร อรรถรังสรรค์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย
พัฒนาธุรกิจอาหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง