นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลัง หักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้วของกลุ่มบริษัท หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัทการขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

วันที่
คณะกรรมการ
มีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท
เงินปันผล
เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย วันผลประกอบการ
14/05/61 28/05/61 13/06/61 เงินปันผล 0.90 บาท 01/10/60 - 31/03/61
30/01/61 30/11/60 28/02/61 เงินปันผล 2.30 บาท 01/10/59 - 30/09/60
11/05/60 25/05/60 09/06/60 เงินปันผล 1.1000 บาท 01/10/59 - 31/03/60
16/11/59 01/12/59 24/02/60 เงินปันผล 1.40 บาท 01/01/59 - 30/09/59
09/08/59 23/08/59 08/09/59 เงินปันผล 1.10 บาท 01/01/59 - 30/06/59
25/02/59 10/03/59 26/05/59 เงินปันผล 1.45 บาท 01/01/58 - 31/12/58
11/08/58 25/08/58 09/09/58 เงินปันผล 0.55 บาท 01/01/58 - 30/06/58
25/02/58 10/03/58 26/05/58 เงินปันผล 1.05 บาท 01/01/57 - 31/12/57
13/08/57 26/08/57 09/09/57 เงินปันผล 0.5500 บาท 01/01/57 - 30/06/57
25/02/57 03/04/57 29/05/57 เงินปันผล 1.00 บาท -
14/08/56 23/08/56 11/09/56 เงินปันผล 0.30 บาท 01/01/56 - 30/06/56
26/02/56 03/04/56 27/05/56 เงินปันผล 0.60 บาท 01/07/55 - 31/12/55
09/08/55 21/08/55 07/09/55 เงินปันผล 1.60 บาท 01/01/55 - 30/06/55
22/02/55 30/03/55 23/05/55 เงินปันผล 0.70 บาท 01/07/54 - 31/12/54
10/08/54 22/08/54 07/09/54 เงินปันผล 1.50 บาท 01/01/54 - 30/06/54
23/02/54 04/04/54 23/05/54 เงินปันผล 1.70 บาท 01/07/53 - 31/12/53
09/08/53 20/08/53 06/09/53 เงินปันผล 1.50 บาท 01/01/53 - 30/06/53
18/02/53 26/03/53 19/05/53 เงินปันผล 2.06 บาท 01/07/52 - 31/12/52