นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
ประธานกรรมการ
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการ
นายวิกรม คุ้มไพโรจน์
กรรมการอิสระ
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
กรรมการอิสระ
นายชัย จรุงธนาภิบาล
กรรมการอิสระ
นายอวยชัย ตันทโอภาส
กรรมการ
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
กรรมการ
นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล
กรรมการผู้จัดการ
นายพิษณุ วิเชียรสรรค์
กรรมการ
นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

 • นิติศาสตร์บัณฑิต LL.B (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต LL.M มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
นายวิกรม คุ้มไพโรจน์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิการศึกษา

 • อักษรศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2509)
 • ปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จาก Michigan State University,USA (2511)
 • ปริญญาเอก (Ph.D.) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จาก Michigan State University,USA (2515)
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา Humanities จาก Schiller International University, London (2546)
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA) Syracuse University, USA. (ด้วยทุน USAID)
นายชัย จรุงธนาภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายอวยชัย ตันทโอภาส
กรรมการ
และรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี B.Sc. Accounting St. Louis University,ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วุฒิบัตรคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) (เกียรตินิยม) Cleaveland State University สหรัฐอเมริกา
 • Effective Business Communication Harvard University สหรัฐอเมริกา
นายพิษณุ วิเชียรสรรค์
กรรมการ
กรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโทด้านเทคโนโลยี (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ Massey University ประเทศนิวซีแลนด์
 • Master Brewer The Scandinavian School of Brewing ประเทศเดนมาร์ค
 • ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ Technical University Berlin ประเทศเยอรมนี

การเข้าร่วมอบรมของกรรมการในหลักสูตร ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors) หรือสถาบันอื่น รวมถึงการเข้าอบรมของคณะกรรมการอิสระตามข้อแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายชื่อกรรมการของบริษัท Directors
Certification
Program (DCP)
Directors
Accreditation
Program (DAP)
Audit Committee
Program
(ACP)
Role of the Chairman Program (RCP) อื่นๆ
นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล - DAP/2548 - - Quality of Financial Reporting/2547
FND/2547
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี - DAP/2547 - - -
นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ - รุ่นที่ 63/2550 - รุ่นที่ 39/2559

วตท. รุ่นที่ 14
Anti-Corruption for Executive Program
รุ่นที่ 7/2556
SFE รุ่นที่ 22/2557
AACP รุ่นที่ 23/2559

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช รุ่นที่ 17/2545
DCPU รุ่นที่ 1/2557
- รุ่นที่ 32/2553 รุ่นที่ 13/2549 RCC รุ่น 4/2550
วตท. รุ่นที่ 8
TEPCoT รุ่นที่3/2553
FGP รุ่นที่ 2/2554
ASMP รุ่นที่ 2
AACP รุ่นที่ 10/2556
ACEP รุ่นที่ 7/2556
ITG รุ่นที่ 2/2559
นายชัย จรุงธนาภิบาล รุ่นที่ 29/2546 - รุ่นที่ 4/2548 - -
นายอวยชัย ตันทโอภาส DCP/2550 DAP/2547 - รุ่นที่ 29/2555 -
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร รุ่นที่ 26/2546
Refresher Course
รุ่นที่ 2/2549
- - - -
นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ - DAP/2547 - - -