นางศศินี เหมทานนท์
เลขานุการบริษัท
นางศศินี เหมทานนท์
เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 61/2015
  • หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 20/2016
  • หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 15/2016
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย