คณะกรรมการบริหาร

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ
2 นายอวยชัย ตันทโอภาส รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4 นายลี เม็ง ตัท รองประธานกรรมการ คนที่ 3
5 นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการ
6 นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ
7 นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์ กรรมการ
8 นายไพศาล อ่าวสถาพร กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2 นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการตรวจสอบ
3 นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และนายชัย จรุงธนาภิบาล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานคณะกรรมการ
2 นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการ
3 นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ
4 นางสุรีย์พร ประดิษฐ์ทัศนีย์ กรรมการ
5 นายไพศาล อ่าวสถาพร กรรมการ
6 นางเจษฎากร โคชส์ กรรมการ
7 นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์ กรรมการ
8 นางสาวจารุณี กังวานวงศ์สกุล กรรมการ
9 นายสุรอรรถ ไชยวงษ์ กรรมการ
10 นางกชกร อรรถรังสรรค์ กรรมการ
11 นายชัยวุฒิ จิรันดร กรรมการ
12 นายจักรวาล แม้นสุวรรณ กรรมการ
13 นางสาวชนัทนุช วงศ์วรรณ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหา

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการสรรหา
2 นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการสรรหา
3 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการสรรหา

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2 นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3 นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
5 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ
2 นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการ
3 นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการ
4 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ
5 นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการ