กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด


กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด


กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด