หุ้นกู้ของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนที่เสนอขาย 1,000,000 หน่วย (หนึ่งล้านหน่วย)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)
มูลค่าที่เสนอขาย 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท)
วันที่ออกหุ้นกู้ 7 สิงหาคม 2556
อายุหุ้นกู้ 3 ปี
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4
วันที่ครบกำหนด 7 สิงหาคม 2559
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
อันดับความน่าเชื่อถือ ระดับ A- แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (ได้รับการทบทวนอันดับ ความน่าเชื่อถือ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558)

โดยบริษัทได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายทะเบียนหุ้นกู้ของบริษัท

หุ้นกู้ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 และ
หุ้นกู้ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ (02) 298-0821