English Version lang switcher
banner
 

ราคาหลักทรัพย์

OISHI 143.00 1.50
-1.04%
ปริมาณ (หุ้น) 6,800
สูงสุด ต่ำสุด วันก่อนหน้า เปิด
144.50 143.00 144.50 144.50
ปรับปรุงล่าสุด: 22 พฤศจิกายน 2560 10:47

งบการเงิน

รายปี 2560

งบการเงิน
รายปี 2560


ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

ปี 2559

รายงานประจำปี 2559


ดาวน์โหลด

การแจ้งเบาะแส

ช่องทาง
การแจ้งเบาะแส
และร้องเรียน

การแจ้งเบาะแส


เพิ่มเติม