English Version lang switcher
banner
 

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

  งบการเงินรวม (หน่วย : พันบาท)
  2559 2558 2557
สินทรัพย์รวม 9,278,079 9,088,874 9,131,549
หนี้สินรวม 4,669,136 5,005,645 5,497,349
ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,608,943 4,083,229 3,634,200
รายได้จากการขาย 10,399,106 12,878,814 12,404,500
รายได้รวม 10,508,425 12,963,161 12,516,347
กำไรสุทธิ 880,257 703,735 520,760
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 887,214 712,191 524,935

สรุปอัตราส่วนทางการเงิน

  งบการเงินรวม (หน่วย : พันบาท)
  2559 2558 2557
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย (%) 8.4% 5.4% 4.2%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 20.3% 18.2% 14.8%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 9.6% 7.7% 6.1%
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.5 0.8 0.8
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 4.73 3.80 2.80
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 2.50 2.00 1.60

ด้วยบริษัทได้เปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัท จากเดิมเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคมและสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี โดยให้มีผลเริ่มรอบปีบัญชีแรกในปี 2559 ซึ่งจะมีระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2559 หลังจากนั้นจะมีระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมและสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปีนั้น

สำหรับรอบบัญชีปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายรวมจำนวน 10,399 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 19.3% โดยมีรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่มจำนวน 5,493 ล้านบาท หรือลดลงจากปีที่แล้ว 12.9% และมีรายได้จากธุรกิจอาหารจำนวน 4,906 ล้านบาท หรือลดลงจากปีที่แล้ว 25.3% โดยมีสาเหตุหลักมาจาก รอบระยะเวลาที่แตกต่างกันคือ 9 เดือน กับ 12 เดือน อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัทดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกัน 9 เดือน บริษัทมีรายได้จากการขายรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 7.9% โดยมีรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา 16.5% และมีรายได้จากธุรกิจอาหารลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อยที่ 0.4% โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

  1. ธุรกิจเครื่องดื่ม ความสำเร็จของกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายและแคมเปญการตลาดที่เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ประกอบกับการเติบโตของรายได้จากการขายสินค้าและการรับจ้าง ผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ตราสินค้าของบริษัท ทำให้รายได้ของธุรกิจเครื่องดื่มเติบโตขึ้น 16.5% และสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งไว้ได้ ทั้งในตลาดชาพร้อมดื่ม (RTD tea market) ที่ 43.0% และตลาดชาเขียวพร้อมดื่ม (Pure RTD green tea market) ที่ 45.3% ในขณะที่มูลค่าตลาด ชาพร้อมดื่ม (RTD tea market) และชาเขียวพร้อมดื่ม (Pure RTD green tea market) มีมูลค่าลดลงประมาณ 5.7% และ 5.4% ตามลำดับ
  2. ธุรกิจอาหาร แม้ว่าบริษัทจะมีการเปิดสาขาร้านอาหารใหม่จำนวน 8 สาขา แต่ได้มีการปิดดำเนินการสาขาร้านอาหารที่มีผลประกอบการไม่เป็นที่น่าพอใจ จำนวน 7 สาขา (สาขารวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เท่ากับ 242 สาขา รวมสาขาในต่างประเทศ แต่ไม่รวมสาขาแฟรนไชส์) ประกอบกับการปิดซ่อมแซม ร้านอาหารที่เปิดดำเนินการภายในโครงการเมเจอร์ปิ่นเกล้าเป็นการชั่วคราว เนื่องจากได้รับผลกระทบและความเสียหายจากเหตุอัคคีภัยภายในโครงการ ดังกล่าว รวมถึงได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ยังคงไม่ดีนักอันส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการจับจ่ายและลดการบริโภค ทำให้รายได้ของ ธุรกิจอาหารลดลงเล็กน้อย

สำหรับกำไรสุทธิในรอบปีบัญชี 2559 (9 เดือน) บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 880 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาเดียวกัน (9 เดือน) ของปี 2559 ประมาณ 90.9% และหากเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลา 12 เดือน จะเพิ่มขึ้น 25.1% โดยมีสาเหตุหลักมาจากความสำเร็จในการเน้นกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ การบริหารจัดการ ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ